برنامه ساده با زبان اسمبلی برای کشیدن شکل یک مثلث با ارتفاع دلخواه کاربر

هفته ی پیش توی دانشگاه یکی از اساتید محترم زبان برنامه نویسی اسمبلی تکلیفی رو برای دانشجو ها تعیین کردن که برنامه ای بنویسند به این صورت که طول ارتفاع یک مثلث رو از کاربر بگیره و مثلث رو با استفاده از کارکتر ستاره بکشه و نمایش بده, این برنامه رو من نوشتم و برای کسایی که توی نوشتنش مشکل داشتن و یا واسشون سوال پیش بود اینجا قرار دادم که امیدوارم با خوندنش بتونن ابهام رو برطرف کنن و اگه سوالی دارن توی نظرات از من بپرسن.

سورس رو از اینجا میتونید کپی کنید, یا فایل. رو مستقیم دانلود کنید:

; multi-segment executable file template.

data segment
  ; add your data here!
  pkey db "press any key...$"
  inmsg DB "Please enter the triangle's height: $"
  mval DB 0
  hr DB 0
  row DB 0
  starrow DB 1
  sptemp DB 0
  strtemp DB 0
  strtemp2 DB 0
  
ends

stack segment
  dw  128 dup(0)
ends

code segment
start:
; set segment registers:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov es, ax

  ; add your code here
  
  ; my code:
  
  LEA DX,inmsg ;asking user for entering the height
  MOV AH,9 ;asking user for entering the height
  INT 21H  ;asking user for entering the height
  
  MOV AH,1 ;getting the height value
  INT 21H ;ascii character of height is saved in AL reg
  
  SUB AL,48 ;converts the ascii code to integer
  INC AL 
  MOV BL,AL ;height is saved in BL reg (for horizontal spaces)
  MOV mval,BL
  MOV BH,AL
  ADD BH,BH ;BH = 2 * ENTERED_VALUE (for lower part)
  DEC BH  ;real horizontal line value  
  MOV hr,BH
  MOV CH,1 ;for counting the stars with CH reg
  MOV CL,0 ;for checking the number of CURRENT stars in a row
  
  
  MOV DL,10  ;going one level down  |
  MOV AH,2  ;going one level down  |
  INT 21H   ;going one level down  |
                     ;>ENTER
  MOV DL,13  ;line beginning     |
  MOV AH,2  ;line beginning     |
  INT 21H   ;line beginning     |
         
         
rcn:INC row   ;|>counts the ROW number and saves in row
  MOV BH,row ;|
  MOV BL,mval ;|
  SUB BL,BH  ;|
  jz j1   ;|>to finish the program!
          
 sp:MOV DL,' ' ;|
  MOV AH,2  ;|>PRINTING SPACE
  INT 21H   ;|
  
  
  DEC BL ;using BL reg for counting the spaces
  JNZ sp ;prints space till BL > (mval-row) 
  
  
      
  
  
  MOV strtemp,0
nxt:MOV DL,'*' ;puts star character in DL reg|
  MOV AH,2  ;prints the star       |>PRINTING one STAR
  INT 21H   ;prints the star       | 
  INC strtemp
  
  MOV CH,starrow ;checks the number of currently printed stars
  SUB CH,strtemp
  JNZ nxt
       
    
  
ent:MOV DL,10  ;going one level down  |
  MOV AH,2  ;going one level down  |
  INT 21H   ;going one level down  |
                     ;>ENTER
  MOV DL,13  ;line beginning     |
  MOV AH,2  ;line beginning     |
  INT 21H   ;line beginning     |
  
  
  

  INC starrow     ;|
  INC starrow     ;|
            ;|> decides how many stars should be printed in NEXT ROW  
  JMP rcn       ;|
      
 j1:MOV DL,7  ;finishing the program with a beep!   
  MOV AH,2
  INT 21H
  JNZ J1
  
  ; my code end
      
  lea dx, pkey
  mov ah, 9
  int 21h    ; output string at ds:dx
  
  ; wait for any key....  
  mov ah, 1
  int 21h
  
  mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
  int 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

برای دانلود فایل سورس روی دانلود کلیک کنید.

download

برنامه ای ساده برای تست چگونگی استفاده از پایگاه داده در اندروید

امروز یک برنامه ی ساده برای تست کردن دیتابیس روی پلتفرم اندروید نوشتم که این برنامه به این صورت
کار میکنه که شما یک نام و نام خانوادگی رو توی فیلد های بالایی برنامه مینویسید و روی دکمه ی ذخیره در دیتابیس کلیک میکنید, برنامه پارامتر هایی که شما وارد کردید رو داخل دیتا بیس ذخیره میکنه و یه پیغام مبتنی بر اینکه  دیتا ذخیره شده به شما میده, حالا شما میتونید به این ترتیب هر تعداد اسمی که خواستید وارد کنید.

Screenshot_2014-05-01-15-05-15

بعد از اینکار شما میتونید اطلاعاتی که داخل دیتا بیس ذخریه شده رو با نام جستجو کنید, برای اینکار شما یکی از اسم هایی که از قبل داخل دیتا بیس ذخیره کردید رو وارد میکنید و دکمه رو فشار میدید, حالا میبینید که متن زیر دکمه به نام خانوادگی مربوط به اسمی که شما وارد کردید تغییر میکنه.

Screenshot_2014-05-01-15-05-32

برای دریافت سورس و پکیج برنامه روی دکمه ی دانلود کلیک کنید.

download